Římskokatolická farnost - děkanství 
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Hřivna

Život farnosti

Historie

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkazy


Obrázek z prvního svatého přijímání

Kontakty:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

děkan R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov
Roprachtice 
Tatobity

Aktuality - pozvánky

Mše sv. v neděli 27. prosince 2020.  Vzhledem k 5. stupni PES se pan děkan rozhodl sloužit v neděli 27. 12. dvě mše svaté - v 8.30 a v 10.00 h. Prosí, aby se na 830 dostavili farníci, kteří obvykle sedí v kostele vlevo (při pohledu na oltář), na 10.00 pak farníci, kteří sedí vpravo. V kostele se pak rozmístí tak, aby byly zachovány potřebné odstupy. Jedná se samozřejmě o nabídku, nikoliv povinnost. Pravděpodobně po neděli dojde ke zrušení bohoslužeb ve farnosti úplně.

Tříkrálová sbírka. Začátek roku patří již tradičně charitní Tříkrálové sbírce. Koledování bude probíhat od 1. do 24. ledna 2021. Novinkou pro letošní rok je ONLINE koleda na webových stránkách sbírky www.trikralovasbirka.cz. Dárci budou moci přispět libovolnou částkou a přijmout požehnání.

Příprava stromků v kostele. Předvánoční úklid, instalace a výzdoba stromků v děkanském kostele proběhne v úterý 22. prosince od 9.30 h.

Koronavirová opatření. Počet účastníků obnovených bohoslužeb je limitován aktuálními protiepidemickými opatřeními. To platí i o dvoumetrových rozestupech (vyjma rodiny), dezinfekci, rouškách, zákazu liturgického zpěvu, podávání rukou atd. Buďme k sobě prosím ohleduplní. I nadále platí biskupský dispens od účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny, kteří se z důvodů stávajících omezení nemohou osobně zúčastnit.

Naše farnost vyhlašuje sbírku na novou střechu pro kostel sv. Petra a Pavla, neboť stávající krytina již bohužel dosloužila. Zatímco použitý asfaltový bonský šindel má životnost 30 let, zamýšlená měděná střecha musí vydržet aspoň sto let. Náklady na ni jsou propočteny na 3,5 miliónu korun. Finance budou získávány při kostelních sbírkách, z grantů ministerstva kultury a darů věřících, kteří mohou přispět hotově či převodem na účet farnosti (č. ú. 1262303399/0800, označení platby jako „sbírka střecha“). 

Naší vhodnou obětí ve prospěch kostela může být např. částka  "rouškovného", kterou v těchto dnech rozesílá ministerstvo sociální péče důchodcům. Semilskému chrámu by to obrovsky pomohlo!

Svátost smíření. Pan děkan zve farníky k přijetí svátosti smíření a zároveň prosí, aby vzhledem k jeho současné zdravotní indispozici (po úrazu ruky na podzim) neodkládali svátost smíření na poslední chvíli před svátky. Hromadné termíny zpovídání letos nebudou, vždy je třeba se individuálně telefonicky s panem děkanem domluvit (mobil 739 909 500) Svátost smíření bude probíhat vždy na faře.


Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

Po dobu mimořádných protiepidemiologických opatření sledujte prosím Hřivnu nebo pořad bohoslužeb, příp. aktuality na Facebooku!

  • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
  • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
  • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
  • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       

Fotografie ze života farnosti