Římskokatolická farnost - děkanství

sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Život farnosti

Historie

Hřivna

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkaz

Kontakty:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

děkan R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

  • Loukov u Semil 
  • Roprachtice 
  • Tatobity

Aktuality - pozvánky

 

Koronavirová opatření

S ohledem na vládní mimořádná protiepidemická opatření se od 12. října nebudou konat žádné veřejné bohoslužby. Všechny mše sv. budou odslouženy bez účasti lidu na úmysly, které byly žádány. Po osobní domluvě s panem děkanem je možné požádat o udílení individuálních svátostí či eucharistie pro potřeby domácích bohoslužeb. Modleme se za naši zemi a naši farnost a za všechny, kteří jakkoliv pomáhají v této těžké době ostatním. Buďme prosím vzájemně ohleduplní.

Týden modliteb za zemřelé

Do pátku 30. října můžete na e-mailové adresy jaroslav.gajdosik@seznam.cz nebo na hrivna@post.cz zasílat jména vašich zemřelých, za které se budeme ve farnosti modlit zvláště při liturgii 2. listopadu.

Fotografie pro hospic 

S radostí vás zvu na výstavu vybraných fotografií Naděje, která je instalována ve vestibulu Městského úřadu v Semilech. Každý z autorů zde má vystavenu alespoň jednu ze svých prací. Prostor výstavy je veřejnosti volně přístupný v otevírací době Městského úřadu a výstava zde potrvá od 24. září až do 27. listopadu. Součástí výstavy je pokladnička veřejné sbírky domácího hospice. Dále vás chci upozornit na možnost, jak můžete podpořit fotografie pro hospic, a to na webových stránkách www.hithit.com, kde si můžete za svůj dar vybrat z řady benefitů pohlednici, fotografii formátu A3, dárkovou knížku či kalendář 2021, vše s fotografiemi ze sbírky Naděje. Nabízené množství je limitované. 

S nadějí, že se vám výstava bude líbit, 

Klára Anežka Svobodová

Naše farnost vyhlašuje sbírku na novou střechu na kostel sv. Petra a Pavla, neboť  stávající krytina již bohužel dosloužila. Zatímco použitý asfaltový bonský šindel má životnost 30 let, zamýšlená měděná střecha musí vydržet aspoň 100 let. Náklady na ni jsou propočteny na 3,5 miliónu korun. Finance budou získávány při kostelních sbírkách, z grantů Ministerstva kultury a darů věřících, kteří mohou přispět hotově či převodem na účet farnosti (č. ú. 1262303399/0800, označení platby jako „sbírka střecha“).

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!  

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

  • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
  • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
  • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
  • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       

Fotografie ze života farnosti:

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013