Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech
                   

Facebook

 

Aktualizace  15.08.2017

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Fotografie z letošního prvního svatého přijímání 14. května - děkujeme za ně Matěji Bártovi!

Zápis z poslední farní rady - zde ke stažení

Biřmování. Ve farnosti zjišťujeme zájem o udílení svátosti biřmování. Obvykle se to týká starších dětí, které dovrší 14–15 let (záleží na rozhodnutí pana děkana). Horní věková hranice není omezena. Jelikož před udílením této svátosti je vhodná určitá příprava, prosíme všechny zájemce, aby se ozvali panu děkanovi nebo na e-mailovou adresu birmovani.sm@gmail.com. Hlásit se mohou i věřící z okolních či jiných farností, kteří mají o udělení svátosti zájem a v jejichž farnostech je tato možnost nereálná.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na dveřích kostela (kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jana Křtitele, v zimě v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013