Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

 

Aktualizace 24.04.2020

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan:

R. D. Jaroslav Gajdošík 

Excurrendo spravuje také farnosti:

 • Loukov u Semil 
 • Roprachtice 
 • Tatobity

Aktuality - pozvánky

Setkání farní rady - Ve čtvrtek 21. 5. 2020 po večerní mši svaté (cca od 19.00 h) proběhne na faře další setkání farní rady. Všichni jste srdečně zváni.

V měsíci květnu se před každou mší svatou modlíme společně růženec. 
Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost

Od 11. května jsou povoleny bohoslužby s účastí do 100 osob.

PASTORAČNÍ PRAVIDLA PRO UVOLŇOVÁNÍ OMEZENÍ

Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla:

 1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
 2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
 3. Všichni účastníci bohoslužeb včetně celebranta mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
 5. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 6. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
 7. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 8. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči. Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena.

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti - viz Aktuality

 • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
 • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
 • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
 • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 1262303399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013